Iskolánk mindennapjainak központjában a gyermek személyisége áll.

• Ennek egyik alapja az a családias légkör, melyet a 12-16 fős kis létszámú osztályokkal, iskolai és osztály közösségi hagyományokkal és programokkal biztosítunk.

• Minden osztályban két osztályfőnök tanító vagy tanár és egy pszichopedagógus tervezi a gyermekek differenciált foglalkozásait. Az alsó tagozaton minden osztályban egész nap asszisztens segíti a gyerekeket és az
osztályok munkáját.

• Tantestületünk a pedagógia különböző területeit képviselő elhivatott, gyakorlott, magasan képzett szakemberek közösségéből áll. A tanítók, tanárok, pszichopedagógusok, logopédusok, terapeuták összehangolt munkáját asszisztensek, iskolapszichológusok, szakedzők támogatják.

• Iskolánk tantervének tartalma a többségi állami kerettanterv szerint épül fel. Megvalósításának útja azonban a gyermekközpontú, humánus, egyéni szükségletek szerinti személyközpontú oktatás, a személyre szabott tanulási utak biztosítása.

• A holisztikus szemlélet a képességfejlesztés és tehetségkibontakoztatás egységében is kifejeződik.

• Minden gyermek számára személyre szabott, differnciált célokat tűzünk ki. Egyéni motivációval és módszerekkel igazodunk munkatempójához, tanulási-ismeretszerzési és személyiségbeli sajátosságaihoz.

• A gyermekek motivációjának, kompetencia-élményének erősítése kiemelt feladatunk.

• A pozitív megerősítésre épülő fejlesztő értékelés és a diagnosztikus értékelés dinamikája biztosítja a személyközpontúság és az iskolák közötti átjárhatóság egységét.

• Kiemelt nevelési területeink: művészettel nevelés; mozgásfejlesztés, sport; informatikai kompetenciák fejlesztése; idegen nyelvi kompetenciák fokozatos kialakítása; szociális- és kommunikációs készségek fejlesztése; természettudományos kompetenciák; anyanyelvi készségek és kompetenciák; képességfejlesztések, terápiás foglalkozások; egészség-tudatosság.

• Pedagógiai módszereinket az élménypedagógia (projekt oktatás, témahét, kooperatív módszerek, infokommunikációs oktatás, erdei iskola, közös hagyományok, családi programok, osztály-hagyományok) és a fejlesztőpedagógia (egyéni fejlesztések, terápiák) ötvözése határozza meg.

• Eredményeink közül talán a legfontosabb az, hogy gyermekeink szeretnek iskolába járni, egyéni fejlődésük önmagukhoz és objektív eszközökkel is mérhetőek. Az országos kompetenciamérések és a középiskola beiskolázási mutatói jók. Tanulóink rendszeresen sikeresen szerepelnek különböző pályázatokon és versenyeken. Iskolánk szakmaiságát elismerik a különböző pedagógusképző intézmények, sajtómegjelenések.

• A gyermekekkel való sikeres foglalkozás egyik legfontosabb feltétele a pedagógusok és a szülők nyitott, folyamatos kapcsolattartása.

Contact Us